סוג, מועד ומקום אסיפה

החברה מודיעה על כינוס אסיפה מיוחדת ביום ד’, 20 בינואר 2021, בשעה 13:00, ברחוב גרניט 8 (קומה 4), פתח-תקוה (ת.ד. 2695, מיקוד 4951407) (“האסיפה“).

אסיפה נדחית, באם תתקיים, תתקיים ביום ד’, 27 בינואר 2021, באותה שעה ובאותו מקום כרשום לעיל.

סדר יום

(1) שינוי תקנון החברה.

(2) שינוי מדיניות התגמול של החברה.

(3) אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה והארכתה מעת לעת.

(4) אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה והארכתה מעת לעת.

(5) אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה עם מנכ”ל החברה והארכתה מעת לעת.

(6) תיקון כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם בעלי השליטה בחברה.

(7) אישור כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.

(8) אישור כתב שיפוי למנכ”ל החברה.

(9) אישור פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה.

מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר של יום ב’, 21 בדצמבר 2020.

מועדים להמצאת הודעות עמדה וכתבי הצבעה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד יום א’, 10 בינואר 2021.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי החברה הינו עד יום ו’, 15 בינואר 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה ואישורי בעלות לחברה, על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה לעיל.

לפרטים נוספים בקשר עם האסיפה, ר’ דוח מיידי שפורסם באתר מאיה (מערכת אינטרנט להודעות) של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ ביום 14 בדצמבר 2020 (מס’ אסמכתא: 2020-01-127942), המובא כאן על דרך ההפניה.

Hits: 2434