Hits: 11605

חיים צוף

יו“ר הדירקטוריון

מר חיים צוף שהינו בעל השליטה (בעקיפין) באיירפורט, מכהן כיו"ר דירקטוריון איירפורט החל מחודש יוני 2010 וכן כדירקטור בחברות בנות בקבוצת איירפורט.

פריאל אטיאס

מנכ״ל

מר פריאל אטיאס מועסק בקבוצת איירפורט החל משנת 2006.
בחודש פברואר 2012 מונה כמנכ"ל נצבא והחל מחודש פברואר 2017 הוא מכהן כמנכ"ל משותף בנצבא ובאיירפורט והינו האחראי על תחומי ההנדסה והבינוי, פיתוח עסקי וניהול פרויקטים. מר אטיאס מכהן גם כדירקטור בחברות בנות בקבוצת איירפורט.

איתי רשף

משנה למנכ"ל

מר איתי רשף מכהן כמשנה למנכ"ל באיירפורט ובנצבא החל מחודש נובמבר 2020 והינו אחראי על מחלקות הכספים והכלכלה, תפעול נכסים ורכש, שיווק ומכירות, משפטית ומערכות מידע. קודם למינויו כמשנה למנכ"ל, מר איתי רשף שימש בתפקידים הבאים: סמנכ"ל שיווק בגב ים לקרקעות בע"מ. סמנכ"ל שיווק, מנכ"ל מגדלי עזריאלי ומנכ"ל קרן "עזריטק" בקבוצת עזריאלי. סגן מנהל אזור דרום של מבני תעשייה בע"מ ושותף במשרד עו"ד אסף י. טייבר ושות'. מר איתי רשף הינו בוגר משפטים מהמכללה למנהל, מוסמך במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, מוסמך במנהל עסקים מהמכללה למנהל ומוסמך בשיווק מאוניברסיטת ניו-יורק (CUNY).

צאלון צמח

סמנכ״ל כספים

רו"ח צאלון צמח מועסק בקבוצת איירפורט משנת 2009 ומשנת 2015 הוא מכהן כסמנכ"ל כספים בנצבא ובאיירפורט וכדירקטור בחברות בנות בקבוצת איירפורט.
רו"ח צמח הינו בוגר מנהל עסקים וחשבונאות מהמכללה למנהל בראשון לציון ומוסמך מנהל עסקים מהמכללה למנהל בראשון לציון.