איירפורט סיטי בע”מ חברה ציבורית (“איירפורט“) התאגדה בישראל בשנת 1992 ונרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ (“הבורסה“) בשנת 2006. החל ממועד התאגדותה, איירפורט עוסקת בייזום, פיתוח, הקמה, השכרה, ניהול ואחזקה של נכסים, בעיקר בפארק העסקים “AIRPORT CITY” הסמוך לנמל התעופה בן גוריון.  בשנת 2006 רכשה איירפורט את השליטה בנצבא החזקות 1995 בע”מ (“נצבא“).

נצבא החזקות 1995 בע”מ (נצבא גרופ) התאגדה בישראל בשנת 1995 ובשנת 1997 מניותיה נרשמו לראשונה למסחר בבורסה. החל ממועד התאגדותה, נצבא עוסקת בייזום, פיתוח, רכישה, ניהול והשכרה של נכסי מקרקעין בישראל, הכוללים, בין היתר, מרכזי מסחר, משרדים, תחנות מרכזיות, מוסכים ותחנות דלק. בשנת 2003 הרחיבה נצבא את תחומי פעילותה והחלה בייזום והקמה של פרויקטים בתחום הנדל”ן למגורים. בשנים 2004 ו-2005 החלה נצבא לפעול גם בצרפת, בתחום של רכישה והשכרת משרדים ומבני לוגיסטיקה. בשנים 2015 ו-2016 נצבא רכשה נכסי נדל”ן נוספים במספר מדינות במערב אירופה לצורך השבחתם, השכרתם ו/או מכירתם.

בשנת 2015 איירפורט רכשה את מלוא החזקות הציבור במניות נצבא, באופן ששיעור החזקתה בהונה המונפק של נצבא הינו כ-99% (במישרין ובעקיפין). בחודש אפריל 2017, לאחר פירעון כל אגרות החוב שהנפיקה נצבא לציבור, נצבא חדלה מלהיות תאגיד מדווח וכיום הינה חברה פרטית.

בבעלות איירפורט והחברות הבנות שלה (“קבוצת איירפורט“) כ-125 נכסי נדל”ן מניב בשווי של כ-8 מילארד ש”ח.

Hits: 11127

הנהלת החברה